استان آلبرتا در سال 2018 میزان پذیرش خود را افزایش می دهد

آلبرتا اعلام کرده است که این استان در سال 2018، 5600 متقاضی را پذیرش می نماید.

AINPاستان آلبرتا در حال حاضر سه مسیر مهاجرتی مختلف دارد که عبارتند از:

-مسیر استراتژیک -مسیر کارآفرینی-مسیر خوداشتغالی AINP دولت استانی آلبرتا می تواند تعداد محدودی از متقاضیان اکسپرس انتری را که شامل برنامه های مهاجرت اقتصادی دولت فدرال باشند ، پذیرش نماید.
این متقاضیان عبارتند از
طبقه اسکیل ورکر فدرال (FSWC)،کلاس تجاری فدرال (FSTC) و کلاس تجربه کار کانادایی (CEC).
بیش از نیمی از پذیرش های این استان جزو 10 شغل زیر هستند:

6311- سرپرست خدمات غذا
6211- سرپرستان خرده فروشی
7511 - رانندگان کامیون ترانزیت
6315 – سرپرست استاندارد و نظافت
7284– گچ کار و بنا و
1241– دستیار امور اداری
0631 - مدیران رستوران و سرویسهای غذایی
0621 - مدیران خرده فروشی و عمده فروشی
6421 - فروشندگان
1221 – کارمندان امور اداری

بازدید: 1634تاریخ انتشار : 1396/10/27