رشته های مورد تقاضا ی بازار کار

 فهرست رشته های آموزشی 


این فهرست  در ادامه  ی قانون مهاجرت به کبک به تصویب رسیده است.  


رشته های مورد تقاضا ی بازار کار
دسته ی دوم مدارک کبکی
دسته ی اول مدارک خارجی
بخش A متقاضی اصلی: 12 امتیازهمسر یا همراه: 4 امتیاز
مدرک دانشگاهی

حسابداری و علوم حسابداری لیسانسآمار لیسانسآموزش بزرگسالان و مداوم لیسانسآموزش بزرگسالان و مداوم  فوق لیسانس مهندسی هوافضا لیسانسمهندسی کشاورزی  لیسانسمهندسی جنگلداری  لیسانسریاضی کاربردی  لیسانسریاضیات کاربردی  فوق لیسانسکایروپراکتیک  دکترامهندس عمران، ساختمان و حمل و نقل  لیسانسآموزش عالی  و استاد  کالج فوق لیسانسادبیات فوق لیسانسمهندسی کامپیوتر لیسانسعلوم کامپیوتر لیسانسدندانپزشکی دکتراعلوم زمین شناسی لیسانسانرژی فوق لیسانسمهندسی لیسانسانگلیسی، عمومی لیسانسمهندسی مواد غذایی لیسانسزبان و ادبیات فرانسه یا انگلیسی لیسانسفرانسوی، زبان دوم لیسانسژنتیک  فوق لیسانسزمین شناسی لیسانسمهندسی زمین شناسی لیسانسزمین شناسی یا جواهرشناسی لیسانسهیدرولوژی و علوم آب  فوق لیسانسمدیریت کتابخانه و مدیریت اسناد فوق لیسانسانگلیسی، عمومی و زبان مادری لیسانسمهندسی مواد غذایی لیسانسزبان و ادبیات فرانسه یا انگلیسی لیسانسفرانسوی لیسانسژنتیک لیسانسزمین شناسی (نقشه برداری) لیسانسمهندسی زمین شناسی لیسانسطراحی صنعتی لیسانسپزشکی دکترامهندسی معدن لیسانسمهندسی هسته ای لیسانسکاردرمانی لیسانسکاردرمانی فوق لیسانستحقیقات عملی لیسانساپتومتری دکتراسایر حرفه های بهداشتی دکترامراقبتهای بارداری لیسانسفارماکولوژی و علوم دارویی لیسانسفیزیوتراپی لیسانسفیزیوتراپی فوق  لیسانسروانشناسی فوق  لیسانسروانشناسی (دکترا)آموزش فوق  لیسانسامور اجتماعی لیسانسدبیر دبیرستان لیسانسگفتاردرمانی  و شنوایی سنجی  لیسانسگفتاردرمانی  و شنوایی سنجی  فوق لیسانسمربی پیش دبستانی و ابتدایی لیسانسآموزش در سطح متوسطه  لیسانسآموزش فنی حرفه ای لیسانسآموزش معلمان لیسانسمربی کودک فوق لیسانسمعماری شهری فوق لیسانس مطالعات شهری لیسانسدامپزشکی (دکترا)   
مهندسی کامپیوتر لیسانسعلوم کامپیوتر لیسانسژنتیک دکترا

مدارک کالجی(فنی حرفه ای)
تکنیسن سلامت حیواناتتکنیسین آزمایشگاهتکنیسین ارزیابی ساختمان تکنیسین بهداشت دهان و دندان (ACS)تکنیسین بهداشت دهان و دندان (DCS)تکنیسین دندانپزشکی (ACS)تکنیسین دندانپزشکی (DCS)تکنیسین رادیولوژی تشخیصی (ACS)تکنیسین رادیولوژی تشخیصی (DCS)تکنیسین  پردازش غذا و کیفیت فن آوری (DCS)تکنیسین  فناوری جغرافیایی (DCS)تکنیسین خدمات مشاوره مالی و مالی (DCS)تکنیسین مهندسی مکانیک دریایی (DCS)تکنیسین الکتروفیزیولوژی پزشکی (DCS)تکنیسین فن آوری معماری دریایی (DCS)تکنیسین فناوری پزشکی هسته ای (DCS)تکنیسین ارتودنسی و ارتوپدی پروتز (DCS)تکنیسین تولید دارویی (ACS)تکنیسین فن آوری تولید دارویی (DCS)تکنیسین فناوری انکولوژی (DCS)تکنیسین تنفس درمانی  (ACS)تکنیسین درمان مشکلات تناسلی 
 تکنیسن پزشکی هسته ای تکنیسن تولید داروتکنیسین آنکولوژیتکنیسین پروتز درمانی   
مدارک دیپلم دوره ی دبیرستان
مکانیک کشاورزی (DVS)مکانیک ماشین آلات ساختمانی (DVS)ارسال اطلاعات  پرواز (DVS)بهداشتیا ر و بهیار و پرستاری (DVS)مکانیک تجهیزات جاده سنگین (DVS)ساخت قالب (AVS)استخراج معدن (DVS)مکانیک مکانیک ثابت (DVS)ساخت ابزار (AVS)
 

           

رشته های مورد تقاضای بازار کار
دسته ی دو م مدارک کبکی
دسته ی اول مدارک خارجی
بخش Bمتقاضی اصلی 9 امتیازهمسر و همراه 3 امتیاز

کشاورزی لیسانسمعماری لیسانسمعماری  فوق لیسانسعملیات بانکی و مالی لیسانسعلوم پایه و کاربردی لیسانسعلوم پایه و کاربردی بهداشت فوق لیسانسمهندسی زیست شناسی و بیومدیک لیسانسبیوفیزیک لیسانسمدیریت بازرگانی لیسانسمهندسی شیمی لیسانسسلامت عمومی و اپیدمیولوژی فوق لیسانسجرم شناسی لیسانسدموگرافی فوق لیسانسDidactics (هنر تدریس) لیسانسDidactics (هنر تدریس)  فوق لیسانسرژیم غذایی و تغذیه لیسانسمهندسی برق، الکترونیک و مخابرات لیسانسطراحی محیط لیسانسقومشناسی لیسانسقومشناسی فوق لیسانسعلوم ورزشی لیسانسعلوم و فناوری های غذایی لیسانسمهندسی جنگل، جنگلداری و علوم چوب و کاغذ لیسانسمدیریت خدمات بهداشتی فوق  لیسانساقتصاد خانه  فوقمهندسی صنایع و مدیریت لیسانسروابط صنعتی لیسانسمدیریت اطلاعات لیسانستجارت بین الملل لیسانسحقوق لیسانسمدیریت کتابخانه و مدیریت اسناد لیسانسبازاریابی و خرید لیسانسریاضیات لیسانسمهندسی مکانیک لیسانسمتالورژی و مهندسی مواد لیسانسمنابع طبیعی لیسانسپرستاری لیسانس مهندسی فیزیک لیسانسعلم فیزیک لیسانسفیتوتکنیک لیسانسآموزش معلم پیش دبستانی لیسانسآموزش روانشناسی لیسانسروانشناسی فوق لیسانسمدیریت  دولتی لیسانسمهندسی کاغذ لیسانسعلوم اجتماعی و علوم انسانی لیسانسترجمه لیسانسبرنامه ریزی شهری لیسانسمدیریت باغ وحش لیسانسمدیریت باغ وحش فوق  لیسانسزیست فناوری لیسانسزیست فناوری  فوق لیسانس 
حسابداری لیسانسمهندسی هوافضا لیسانسامور مالی و بانکداری لیسانسمهندسی بیولوژی لیسانسبیوفیزیک لیسانسمهندسی عمران و ساختمان لیسانسزمین شناسی لیسانسمهندسی برق، الکترونیک و مخابرات لیسانسمهندسی غذا لیسانسعلوم و فناوری غذایی  لیسانسزمین شناسی یا جواهر  شناسی لیسانسهیدرولوژی و مهندسی آب فوق لیسانسمهندسی صنایع و مدیریت  لیسانسطراحی صنعتی لیسانسروابط صنعتی لیسانسمدیریت اطلاعات لیسانسمدیریت کتابخانه و مدیریت اسناد فوق لیسانسبازاریابی و خرید لیسانسمهندسی مکانیک لیسانسمهندسی هسته ای لیسانسپرستاری لیسانس تحقیقات عملی لیسانسمهندسی فیزیک لیسانسفیتوتکنیک لیسانسروانشناسی (دکترا)ترجمه لیسانسنگهداری باغ وحش لیسانسنگهداری باغ وحش فوق لیسانسزیست فناوری لیسانسزیست فناوری فوق لیسانس   

      

مدارک کالجی و فنی حرفه ای

تکنیسین طب سوزنی (DCS)تکنیسین مهندسی کشاورزی (DCS)تکنیسین ساخت هواپیمایی (ACS)تکنیسین ساخت هواپیمایی (DCS)تکنیسین نگهداری هواپیما (ACS)تکنیسین تعمیر و نگهداری هواپیما (DCS)تکنیسین حیوانات (DCS)تکنیسین آبزی پروری (ACS)تکنیسین آبزی پروری (DCS)تکنیسین معماری (DCS)تکنیسین آویونیک (ACS)تکنیسین آویونیک (DCS)تکنیسین  فناوری سیستم های ساختمان (ACS)تکنیسین مهندسی شیمی (DCS)تکنیسین عمران (DCS)تکنیسین آموزش و مدیریت جامعه (DCS)تکنیسین علوم کامپیوتر (ACS)تکنیسین علوم کامپیوتر (DCS)تکنیسین پروتز دندان (DCS)تکنیسین روشهای رژیمی (DCS)تکنیسین اسناد (ACS)تکنیسین مستند سازی (DCS)تکنیسین آموزش ابتدایی کودک (DCS)تکنیسین محیط زیست و بهداشت حرفه ای (ACS)تکنیسین سلامت و ایمنی محیط زیست (DCS)تکنیسین پرورش  اسب (DCS)تکنیسین مدیریت و عملیات کشاورزی (ACS)تکنیسین مدیریت و عملیات کشاورزی (DCS)تکنیسین پردازش غذا و کیفیت فن آوری (ACS)تکنیسین تولید محصولات جنگلی (ACS)تکنیسین تولید محصولات جنگلی (DCS)تکنیسین فن آوری های جنگل (DCS)تکنیسین مبلمان و کابینت (DCS)تکنیسین فناوری جغرافیایی (ACS)تکنیسین کمک های شنوایی (DCS)تکنیسین باغداری و فن آوری زیست محیطی (DCS)تکنیسین مدیریت هتل (DCS)تکنیسین طراحی صنعتی (ACS)تکنیسین طراحی صنعتی (DCS)تکنیسین الکترونیک صنعتی (DCS)تکنیسین مهندسی صنایع (ACS)تکنیسین مهندسی صنایع (DCS)تکنیسین نگهداری صنعتی (DCS)تکنیسین مشاوره مالی (ACS)تکنیسین حقوقی (ACS)تکنیسین حقوقی (DCS)تکنیسین مکانیک (ACS)تکنیسین مکانیک (DCS)تکنیسین متالورژی (ACS)تکنیسین متالورژی (DCS)تکنیسین مواد معدنی (ACS)تکنیسین فناوری معدنی (DCS)تکنیسین ادغام چندرسانه ای (ACS)تکنیسین ادغام چندرسانه ای (DCS)تکنیسین موزه شناسی (DCS)تکنیسین پرستاری (DCS)تکنیسین سیستم اداریتکنیسین محوطه سازی و بازاریابی باغبانی زینتی (DCS)تکنیسین فن آوری تولید کاغذ (ACS)تکنیسین فن آوری تولید کاغذ (DCS)تکنیسین توانبخشی فیزیکی (ACS)تکنیسین توانبخشی فیزیکی (DCS)تکنیسین فیزیک (DCS)تکنیسین  بازیافت پلاستیک (ACS)تکنیسین  بازیافت پلاستیک (DCS)تکنیسین پلیس (ACS)تکنیسین پلیس (DCS)تکنیسین مراقبت اضطراری قبل از بیمارستان (ACS)تکنیسین مراقبت اضطراری قبل از بیمارستان (DCS)تکنیسین مدیریت چاپ (DCS)تکنیسین مدیریت رستوران (DCS)تکنیسین تهیه غذاهای دریایی (DCS)تکنیسین تحقیق اجتماعی (DCS)تکنیسین مشاوره مراقبت ویژه (DCS)تکنیسین تولید تئاتر (DCS)تکنیسین تدارکات حمل و نقل (DCS)تکنیسین برنامه ریزی شهری (DCS)تکنیسین  تصفیه آب (ACS)تکنیسین  تصفیه آب (DCS)تکنیسین  جوانان و تکنیک های مداخله در امور بزرگسالان (DCS)
تکنیسین ساخت هواپیمایی (DCS)تکنیسین تعمیر و نگهداری هواپیما (DCS)تکنیسین معماری (DCS)تکنیسین فناوری سیستم های ساختمان (DCS)تکنیسین مهندسی شیمی (DCS)تکنیسین علم کامپیوتر (DCS)تکنیسین رادیولوژی تشخیصی (DCS)تکنیسین مستند سازی (DCS)تکنیسین  پردازش غذا و کیفیت فن آوری (DCS)تکنیسین شنوایی  سنجی(DCS)تکنیسین مهندسی مکانیک (DCS)تکنیسین چندرسانه ای (DCS)تکنیسین فن آوری معماری دریایی (DCS)تکنیسین پرستاری (DCS)تکنیسین تولید دارویی (ACS)تکنیسین بازیافت پلاستیک (DCS)    

            

مدارک دیپلم دوره ی متوسطه

سیستم های الکترومکانیکی خودکار (DVS)مکانیک خودرو (DVS)بویلر سازی (DVS)کمک دندانپزشکی (DVS)حفاری (DVS)مکانیک محفاظت از آتش (DVS)تکنیک های آتشنشانی (DVS)مراقبت از خانه (DVS)پیش نویس صنعتی (DVS)نصب و نگهداری سیستم های امنیتی (DVS)نصب خطوط انتقال برق (DVS)تکنیک های ماشینکاری (DVS)مشاوره موتورسیکلت مشتری (DVS)ماشین سازی قالب سازی و عملیات (DVS)عکاسی (DVS)لوله کشی و گرمایش (DVS)مجله مسکونی و تجاری (DVS)قصابی خرده فروشی (DVS)ورق فلز کار (DVS)ذوب کردن (DVS)نقشه برداری و توپوگرافی (DVS)کاشی کاری (DVS)جوش و اتصالات (DVS) 
مکانیک کشاورزی (DVS)مکانیک ماشین آلات ساختمانی (DVS)بهداشت، کمک و پرستاری (DVS)تکنیک های ماشینکاری (DVS)

       

رشته های مورد تقاضای بازار کار
 دسته ی دوممدارک کبکی
 دسته ی اول مدارک خارجی
بخش Cمتقاضی اصلی 6 امتیازهمسر و همراه 2 امتیاز 
مدرک دانشگاهی

طراحی کاربردی (سرامیک، بافندگی، طلاکاری، دکوراسیون لیسانس.تاریخ هنر لیسانسعلوم زیستی لیسانسمدیریت و مدیریت کسب و کار لیسانسارتباطات و روزنامه نگاری لیسانسبهداشت عمومی و اپیدمیولوژی لیسانساقتصاد لیسانسمحیط زیست (کیفیت محیط زیست و آلودگی) لیسانسحرکات موزون و رقص لیسانسهنرهای زیبا و کاربردی لیسانسفرانسوی، عمومی و زبان مادری لیسانسجغرافیا لیسانسعلوم ژئوپلیتیک لیسانسعلوم انسانی و باستان شناسی کلاسیک لیسانسمشاوره راهنمایی و اطلاعات آموزشی و حرفه ای لیسانستاریخ لیسانسمدیریت منابع انسانی لیسانسمعماری محوطه سازی لیسانسزبان شناسی (آوایی، معناشناسی، فلسفه) لیسانسپزشکی و جراحی تجربی فوق لیسانسعلوم و هواشناسی و علوم جوی لیسانسمیکروبیولوژی لیسانسزبان های مدرن و ادبیات به غیر از فرانسه و انگلیسی لیسانسموسیقی لیسانساقیانوس شناسی فوق لیسانسمدیریت و حفاظت خاک لیسانسقومشناسی  فوق لیسانسمدیریت و حفاظت خاک  فوق لیسانسعلوم ورزشی لیسانسفلسفه لیسانسفرانسوی، عمومی و زبان مادری لیسانساحتمال و آمار لیسانسزمین شناسی (نقشه برداری) لیسانسروانشناسی لیسانسجغرافیا لیسانسبازسازی لیسانسعلوم ژئوپلیتیک لیسانسمطالعات مذهبی لیسانسعلوم انسانی و باستان شناسی کلاسیک لیسانساقتصاد روستایی و کشاورزی لیسانسمشاوره راهنمایی و اطلاعات آموزشی و حرفه ای لیسانساقتصاد روستایی و کشاورزی فوق لیسانسمدیریت خدمات بهداشتی فوق لیسانسسکسولوژی لیسانس 
علوم پایه لیسانسمهندسی کشاورزی لیسانستاریخ هنر لیسانسمهندسی جنگلداری لیسانسریاضی کاربردی لیسانسریاضیات کاربردی فوق لیسانستاریخ هنر لیسانسعلوم پایه و کاربردی لیسانسعلوم پایه و کاربردی بهداشت  فوق لیسانسعلوم زیستی لیسانساداره بازرگانی لیسانسمدیریت و مدیریت کسب و کار لیسانسمهندسی شیمی لیسانسآموزش عالی،استاد کالج فوق  لیسانسارتباطات و روزنامه نگاری لیسانسادبیات فوق  لیسانسجرم شناسی لیسانس دموگرافی  فوق لیسانسDidactics (هنر تدریس) لیسانسDidactics (هنر تدریس) فوق لیسانسرژیم غذایی و تغذیه لیسانساقتصاد لیسانسانرژی  فوق لیسانسمهندسی لیسانس محیط زیست (کیفیت محیط زیست و آلودگی) لیسانسطراحی محیطی لیسانسقومشناسی لیسانسقوم شناسی فوق لیسانسعلوم ورزشی لیسانس فرانسوی لیسانسجغرافیا لیسانسعلوم ژئوپلیتیک لیسانسعلوم انسانی و باستان شناسی کلاسیک لیسانسمشاوره راهنمایی و اطلاعات آموزشی و حرفه ای لیسانسمدیریت خدمات بهداشتی فوق  لیسانستاریخ لیسانساقتصاد خانه لیسانسمدیریت منابع انسانی لیسانستجارت بین الملل لیسانسمعماری محوطه سازی لیسانسمدیریت کتابخانه و مدیریت اسناد لیسانسزبان شناسی (آوایی، معناشناسی، فلسفه) لیسانسریاضیات لیسانسمتالورژی و مهندسی مواد لیسانسمیکروبیولوژی لیسانسمهندسی معدن لیسانسمنابع طبیعی لیسانساقیانوس شناسی فوق لیسانسفلسفه لیسانسفیزیک لیسانسآموزش معلم پیش دبستانی لیسانساحتمال و آمار لیسانسآموزش روانشناسی لیسانسروانشناسی فوق  لیسانسروانشناسی لیسانسروانشناسی (مدرک کارشناسی ارشد)مدیریت دولتی لیسانس مهندسی کاغذ لیسانسبازسازی و مرمت  لیسانسمطالعات مذهبی لیسانساقتصاد روستایی و کشاورزی لیسانساقتصاد روستایی و کشاورزی  فوق لیسانسسکسولوژی لیسانسعلوم اجتماعی و علوم انسانی لیسانسامور اجتماعی لیسانسمتخصص آموزش  دبیرستان لیسانسآموزش در سطوح پیش دبستانی و ابتدایی لیسانسآموزش در سطح متوسطه لیسانسآموزش در آموزش های حرفه ای (متوسطه) و فنی (کالج) لیسانسآموزش معلمان آموزش ویژه (آموزش عالی) لیسانستحصیلات دانشگاهی  فوق لیسانس

 

تحصیلات فنی حرفه ای یا کالجی

روش های حسابداری و مدیریت (ACS)روشهای حسابداری و مدیریت (DCS)تکنیک های آزمایش هواپیما (ACS)تکنیک های آزمایش هواپیما (DCS)معماری معماری (ACS)هنر و صنایع دستی (DCS)ارزیابی ساختمان و ارزیابی فناوری (ACS)مدیریت کسب و کار (ACS)مدیریت کسب و کار (DCS)تکنیک های فرآیند شیمیایی (ACS)تکنیک های فرآیند شیمیایی (DCS)هنر سیرک (ACS)هنر سیرک (DCS)مهندسی عمران (ACS) تکنیسین آموزش رهبری جامعه (ACS)تکنیسین تولید  مواد کامپوزیتی (ACS)تکنیسین تولید مواد کامپوزیتی (DCS)تکنیسین علوم کامپیوتر و سیستم های دیجیتال (DCS)تکنیسین آموزش ابتدایی کودک (ACS)تکنیسین  فناوری الکترونیک (ACS)تکنیسین فن آوری الکترونیک (DCS)تکنیسین محیط زیست (DCS)تکنیسین پرورش  اسب (ACS)تکنیسین  بازاریابی مد (ACS)تکنیسین  بازاریابی مد (DCS)تکنیسین ایمنی و  آتش نشانی (DCS)تکنیسین جنگل (ACS)تکنیسین مبلمان و کابینت (ACS)تکنیسین مدیریت هتل (ACS)تکنیسین توسعه شکار و ماهیگیری (DCS)تکنیسین الکترونیک صنعتی (ACS)تکنیسین نگهداری صنعتی (ACS)تکنیسین طراحی داخلی (ACS)تکنیسین طراحی داخلی (DCS)تکنیسین رقص (ACS)تکنیسین رقص (DCS)تکنیسین آزمایشگاه (ACS)تکنیسین آزمایشگاه (DCS)تکنیسین  پرستاری (ACS)تکنیسین سیستم های دفترداری (ACS)تکنیسین محوطه سازی و بازاریابی باغبانی زینتی (ACS)تکنیسین مدیریت چاپ (ACS)تکنیسین حرفه ای موسیقی و آهنگسازی (ACS)تکنیسین حرفه ای موسیقی و آهنگسازی (DCS)تکنیسین تئاتر حرفه ای (بازیگری) (ACS)تکنیسین تئاتر حرفه ای (بازیگری) (DCS)تکنیسین مدیریت رستوران (ACS)تکنیسین تحقیق اجتماعی (ACS)تکنیسین امور اجتماعی (ACS)تکنیسین اموراجتماعی (DCS)تکنیسین مشاوره  و مراقبتهای ویژه (ACS)تکنیسین تولید تئاتر (ACS)تکنیسین گردشگری (ACS)تکنیسین گردشگری (DCS)تکنیسین تدارکات حمل و نقل (ACS)تکنیسین برنامه ریزی شهری (ACS)تکنیسین  امور جوانان و تکنیک های مداخله بزرگسالان (ACS)  
روش های حسابداری و مدیریت (ACS)روشهای حسابداری و مدیریت (DCS)فن آوری مهندسی کشاورزی (DCS)تکنیک های ساخت هواپیمایی (ACS)تکنیک های نگهداری هواپیما (ACS)تکنیک های آزمایش هواپیما (DCS)تکنولوژی تولید حیوانات (DCS)معماری معماری (ACS)ارزیابی و ارزیابی ساختمان (DCS)فناوری سیستم های ساختمان (ACS)مدیریت کسب و کار (DCS)تکنیک های فرآیند شیمیایی (ACS)تکنیک های فرآیند شیمیایی (DCS)هنر سیرک (ACS)هنر سیرک (DCS)تکنیسین مهندسی عمران (DCS)تکنیسین  آموزش رهبری جامعه (ACS)تکنیسین  آموزش رهبری جامعه (DCS)تکنیسین  تولید مواد کامپوزیتی (ACS)تکنیسین  تولید مواد کامپوزیتی (DCS)تکنیسین علوم کامپیوتر (ACS)تکنیسین بهداشت دهان و دندان (DCS)تکنیسین رادیولوژی تشخیصی (ACS)تکنیسین رژیم  غذایی (DCS)تکنیسین اسناد و مدارک (ACS)تکنیسین آموزش ابتدایی کودک (ACS)تکنیسین آموزش ابتدایی کودک (DCS)تکنیسین محیط زیست و بهداشت حرفه ای (ACS)تکنیسین سلامت و ایمنی محیط زیست (DCS)تکنیسین محیط زیست (DCS)تکنیسین پرورش  اسب (DCS)تکنیسین مدیریت و عملیات کشاورزی (DCS)تکنیسین بازاریابی مد (DCS)تکنیسین تولید  غذا و کیفیت (ACS)تکنیسین مبلمان و کابینت (DCS)تکنیسین فناوری جغرافیایی (DCS)تکنیسین تولید باغداری و فن آوری زیست محیطی (DCS)تکنیسین مدیریت هتل (DCS)تکنیسین توسعه شکار و ماهیگیری (DCS)تکنیسین طراحی صنعتی (ACS)تکنیسین طراحی صنعتی (DCS)تکنیسین مهندسی صنایع (ACS)تکنیسین مهندسی صنایع (DCS)تکنیسین نگهداری صنعتی (ACS)تکنیسین نگهداری صنعتی (DCS)تکنیسین خدمات مشاوره مالی و مالی (DCS)تکنیسین آزمایشگاه (ACS)تکنیسین آزمایشگاه (DCS)تکنیسین حقوقی (ACS)تکنیسین حقوقی (DCS)تکنیسین مهندسی مکانیک دریاییتکنیسین مهندسی مکانیک دریایی (DCS)تکنیسین مهندسی مکانیک (ACS)تکنیسین مهندسی متالورژی (ACS)ت تکنیسین مهندسی متالورژی (DCS)تکنیسین تولید  مواد معدنی (ACS)تکنیسین فناوری  مواد معدنی (DCS)تکنیسین ادغام چندرسانه ای (ACS)تکنیسین موزه شناسی (DCS)تکنیسین پرستاری (ACS)تکنیسین سیستم های دفترداری (ACS)تکنیسین سیستم های دفترداری (DCS)تکنیسین ارتودنسی و ارتوپدی پروتز (DCS)تکنیسین توانبخشی فیزیکی (ACS)تکنیسین توانبخشی فیزیکی (DCS)تکنیسین بازیافت پلاستیک (ACS)تکنیسین اورژانس  قبل از بیمارستان (ACS)تکنیسین اورژانس  قبل از بیمارستان (DCS)تکنیسین مدیریت چاپ (DCS)تکنیسین مدیریت رستوران (DCS)تکنیسین تولید غذاهای دریایی (DCS)تکنیسین تحقیق اجتماعی (DCS)تکنیسین امور اجتماعی (ACS)تکنیسین  امور اجتماعی (DCS)تکنیسین مشاوره  و مراقبتهای ویژه (ACS)تکنیسین مشاوره  و مراقبتهای ویژه (DCS)تکنیسین گردشگری (DCS)تکنیسین تدارکات حمل و نقل (ACS)تکنیسین تدارکات حمل و نقل (DCS)تکنیسین برنامه ریزی شهری (DCS)تکنیسین تصفیه آب (ACS)تکنیسین تصفیه آب (DCS)تکنیسین امورجوانان و تکنیک های مداخله ای بزرگسالان (DCS)

 

پایان تحصیلات متوسطه

تکنیسین  زیبایی شناسی (DVS)تکنیسین تولید حیوانات (DVS)تکنیسین آبزی پروری (DVS)تکنیسین تعمیر و بازسازی بدنه ی خودرو (DVS)تکنیسین خدمات فنی و حرفه ای (DVS)تکنیسین کابل و مدار (DVS)تکنیسین نقاشی تجاری و مسکونی (DVS)تکنیسین گرافیک کامپیوتری (DVS)تکنیسین تولید بتن (DVS)تکنیسین عملیات ساخت ماشین آلات (DVS)تکنیسین اثاثه یا لوازم داخلی تزئینی (DVS)تکنیسین تعمیر صوتی و تصویری  والکترونیکی (DVS)تکنیسین مکانیک آسانسور (DVS)تکنیسین محصولات کشاورزی (DVS)تکنیسین نصب دیوار پیش ساخته (DVS)خدمات غذایی و آشامیدنی (DVS)تکنیسین برش شیشه (DVS)تکنیسین آرایش مو (DVS)تکنیسین فروش سخت افزار (DVS)تکنیسین مکانیک ساخت و تعمیر و نگهداری صنعتی (DVS)تکنیسین  رومبلی صنعتی (DVS)تکنیسین نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی (DVS)نصب و راه اندازی پوشش های سقف (DVS)تکنیسین عایق (DVS)تکنیسین طراحی داخلی (DVS)تکنیسین تولید شیره ی  افرا (DVS)تکنیسین بنایی (DVS)تکنیسین ماشینکاری (DVS)تکنیسین قالب سازی (DVS) تکنیسین تعمیر لوازم خانگی گاز (DVS)تکنیسین عملیات تجهیزات سنگین (DVS)تکنیسین طراحی الگو (DVS)دستیار فنی داروساز (DVS)تکنیسین ورق کاری فلز (DVS)تکنیسین عملیات تولید تجهیزات (DVS)تکنیسین آشپزی حرفه ای (DVS)تکنیسین فروش حرفه ای (DVS)تکنیسین پالپ و کاغذ - عملیات (DVS)تکنیسین انجماد (DVS)تکنیسین نقشه برداری و توپوگرافی (DVS)تکنیسین چوب بری (DVS)تکنیسین مطالعات دپارتمان (DVS)تکنیسین استفاده از مواد کامپوزیت (DVS)تکنیسین تصفیه آب (DVS)تکنیسین سیستم برش چوب (DVS)تکنیسین تعمیر جواهرات و ساعت      
تکنیسین تولید حیوانات (DVS)مکانیک خودرو (DVS)تکنیسین تعمیر و بازسازی بدنه ی خودرو (DVS)تکنیسین خدمات فنی و حرفه ای (DVS)تکنیسین خدمات فنی و حرفه ای (DVS)تکنیسین کابل و مدار (DVS)تکنیسین گرافیک کامپیوتری (DVS)تکنیسین تولید  بتن (DVS)تکنیسین عملیات ساخت ماشین آلات (DVS)تکنیسین اثاثه یا لوازم داخلی (DVS)تکنیسین ابزار سازی (AVS)تکنیسین  تعمیر لواز م صوتی و تصویری الکترونیکی (DVS)تکنیسین مکانیک آسانسور (DVS)تکنیسین محصولات کشاورزی (DVS)تکنیسین حفاظت از آتش (DVS)تکنیسین ارسال پرواز (DVS)تکنیسین خدمات غذایی و آشامیدنی (DVS)تکنیسین برش شیشه (DVS)تکنیسین فروش سخت افزار (DVS)مکانیک تجهیزات جاده سنگین (DVS)تکنیسین مراقبت از خانه (DVS)تکنیسین پیش نویس صنعتی (DVS)تکنیسین  رومبلی صنعتی(DVS)        

      رشته های مورد تقاضا 
 دسته ی دوم مدارک کانادایی
دسته ی اول مدارک خارجی
دسته ی Dمتقاضی اصلی 2امتیازهمراه ا امتیاز
مدارک دانشگاهی

علوم انسانی لیسانسبیوشیمی لیسانسشیمی لیسانسفیلمبرداری لیسانسنمایش لیسانسگرافیک لیسانسنقاشی و  مجسمه سازی لیسانسعلوم سیاسی لیسانسمدیریت تولید لیسانسرهبری اجتماعی یا جامعه لیسانسعلوم اجتماعی لیسانسجامعه شناسی لیسانس        
 
تحصیلات فنی حرفه ای یا کالجی
انیمیشن 3D و تکنیک های تصویرسازی (ACS)انیمیشن 3D و تکنیک های تصویرسازی (DCS)توریسم ماجراجویی (ACS)توریسم ماجراجویی (DCS)طراحی انیمیشن (DCS)هنر و صنایع دستی (ACS)مدیریت تولید پوشاک (ACS)مدیریت تولید پوشاک (DCS)گرافیک کامپیوتری (Premedia) (ACS)گرافیک کامپیوتری (Premedia) (DCS)علوم کامپیوتر و سیستم های دیجیتال (ACS)مدیریت زیست محیطی و حیات وحش (ACS)مدیریت زیست محیطی و حیات وحش (DCS)طراحی مد (ACS)طراحی مد (DCS)ایمنی و آتش نشانی (ACS)گرافیک (ACS)گرافیک (DCS)تکنیک های ارتباطی رسانه ای (ACS)فنون ارتباطات رسانه ای (DCS)مدارک پزشکی (ACS)مدارک پزشکی (DCS)هوانوردی (DCS)عکاسی (ACS)عکاسی (DCS)گرافیک کامپیوتری قبل از چاپ (DCS)تکنیک های طراحی پیشنهاد (ACS)تکنیک های طراحی پیشنهاد (DCS)تکنیک های چاپ (DCS)تکنیک تولید و از تولید در تلویزیون (ACS)تکنیک تولید و پس از تولید در  تلویزیون (DCS)حسابداری (DVS)مونتاژ هواپیما (DVS)مونتاژ بدنه ی  هواپیما (DVS)آبیاری زراعی-هرس (DVS)تولید  نان (DVS)کابینت سازی (DVS)نجاری (DVS)تولید پوشاک و محصولات چرم (DVS)تولید پوشاک (خیاطی) (DVS)پشتیبانی سیستم های کامپیوتری  (DVS)دوخت  لباس سفارشی و تعمیرات (DVS)نصب سیستم دیوارهای پیش ساختهبرق (DVS)خدمات گل آرایی (DVS)مدیریت جنگل (DVS)تکمیل و تولید مبلمان (DVS)تعمیر و نگهداری ساختمان (DVS)نصب و راه اندازی محصولات شیشه ایتعمیر لوازم خانگی (DVS)تولید باغداری (DVS)ساخت جواهرات (DVS)عملیات محوطه سازی (DVS)مکانیک خودرو سبک (DVS)قفل  و کلید سازی (DVS)تخلیه دستی و ریلینگ (DVS)مکانیک دریایی (DVS)ساختار فلزی فلزکاری (DVS)تعمیر و نگهداری ساختمان (DVS)باغبانی زینتی (DVS)تولید شیرینی (DVS)گچ  کاری(DVS)چاپ (DVS)ماهیگیری حرفه ای (DVS)حفاظت و توسعه محیط زیست  و حیوانات خانگی (DVS)فروش قطعات مکانیکی و لوازم جانبی (DVS)چاقوسازی (DVS)جنگلداری (DVS)برش سنگ  (DVS)مونتاژ ساختمان و معماری (DVS)فروش  تورهای مسافرت (DVS)