مهاجرت تجاری کانادا در یک نگاه


جدول زیر ،اطلاعات اساسی طیف گسترده ای از برنامه های مهاجرت تجاری در حال حاضر کانادارا در بر می گیرد

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گزینه های مهاجرت تجاری کانادا خود، امروز  فرم ارزیابی آنلاین رایگان را پر کنید.
 

برنامه های مهاجرت تجاری کانادا شامل :

- سرمایه گذاری
- کارآفرینی
- برنامه های خوداشتغالی


برنامه های استان کبک:

برنامه

حداقل دارایی

حداقل سرمایه

سابقه کار

EOI

نقش مدیریتی

طرح کسب و کار

بازدید اولیه

PR/Work permit

سایر الزامات

برنامه سرمایه گذاران مهاجر کبک - افرادی که سطح متوسط تا پیشرفته زبان فرانسوی را داشته باشند کاندید این برنامه هستند.

$1,600,000

800000 دلار سرمایه گذاری شده با گواهی  سرمایه گذاری (IQ)

تجربه مدیریت طی 2سال از 5 سال گذشته که شامل کنترل منابع مالی و یا منابع انسانی باشد

خیر

خیر

خیر

توصیه می شود

پس از اخذ گواهی CSQ

معاینات پزشکی و بررسیهای اولیه

کارآفرینی کبک - افرادی که سطح متوسط  تا پیشرفته زبان فرانسوی را داشته باشند کاندید این برنامه هستند

$300,000

حداقل 25٪ از سرمایه کسب و کار با حداقل مقدار 100،000دلار

حداقل2 سال تجربه مدیریت کسب و کاراز5 سال گذشته و کنترل حداقل 25 درصد از سرمایه

 

تجربه باید در یک کسب و کار قانونی یا سودآور کشاورزی، صنعتی یا تجاری باشد

خیر

الزامی

الزامی

لازم نیست

پس از اخذ گواهی CSQ

ایجاد / کسب یک کسب و کار کشاورزی، تجاری یا صنعتی در کبک

برنامه ی خود اشتغالی کبک

$100,000

لازم نیست

در حرفه ی مورد نظر 2سال سابقه ی کار داشته باشد

خیر

الزامی

لازم نیست

توصیه می شود

پس از اخذ گواهی CSQ

در صورت امکان ارائه ی ارزیابی اولیه از مدارک تحصیلی یا صدور مجوز از سوی سازمان مورد نظر

 

برنامه های فدرال:

 

برنامه

حداقل دارایی

حداقل سرمایه

سابقه ی کار

EOI 

نقش مدیریتی

طرح کسب و کار

بازدید اولیه

PR immediately

سایر الزامات

برنامه ی استارت آپ ویزا

لازم نیست

200،000دلار اگر سرمایه گذاری از صندوق سرمایه گذاری کانادا یا سرمایه گذاری های تعیین شده اختصاص یافته باشد

یا

75000اگر سرمایه گذار فرانسوی کانادایی تعیین شده

لازم نیست

خیر

الزامی

لازم نیست

لازم نیست

PRفوری

حمایت از طرف یک سازمان رسمی با گواهی معتبر

خود اشتغالی فدرال

لازم نیست

لازم نیست

حداقل 2سال سابقه از 5سال گذشته در بخش فرهنگی،هنری،ورزشی،کشاورزی

خیر

الزامی

لازم نیست

لازم نیست

PRفوری

تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی

کار در یکی از بخشهای مرتبط


برنامه ی مهاجرتی سرمایه گذاری کبک:

برنامه

برنامه سرمایه گذاران مهاجر کبک - افرادی که سطح متوسط تا پیشرفته زبان فرانسوی را داشته باشند کاندید این برنامه هستند

حداقل دارایی

دلار1,600,000

حداقل سرمایه

800،000دلار با ارائه گواهی رسمی

سابقه کار

تجربه مدیریت طی 2سال از 5 سال گذشته که شامل کنترل منابع مالی و یا منابع انسانی باشد

EOI

خیر

نقش مدیریتی

خیر

طرح کسب و کار

خیر

بازدید اولیه

توصیه می شود

مصاحبه

در بعضی موارد

سپرده قابل برگشت

لازم نیست

PR/Work permit

بعد از اخذ CSQگواهی PR

سایر الزامات

معاینات پزشکی و الزامات اولیه

 

برنامه ی کارآفرینی کبک:

برنامه

کارآفرینی کبک - افرادی که سطح متوسط  تا پیشرفته زبان فرانسوی را داشته باشند کاندید این برنامه هستند

حداقل دارایی

دلار300,000

حداقل سرمایه

حداقل 25 درصد ا یک سرمایه به ارزش 100،000دلار

سابقه کار

حداقل2 سال تجربه مدیریت کسب و کاراز5 سال گذشته و کنترل حداقل 25 درصد از سرمایه

 

تجربه باید در یک کسب و کار قانونی یا سودآور کشاورزی، صنعتی یا تجاری باشد

EOI

خیر

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

الزامی

بازدید اولیه

لازم نیست

مصاحبه

الزامی

سپرده قابل برگشت

لازم نیست

PR/Work permit

بعد از اخذ CSQگواهی PR

سایر الزامات

ایجاد / کسب یک کسب و کار کشاورزی، تجاری یا صنعتی در کبک

 

برنامه ی خود اشتغالی کبک:

 

برنامه

برنامه ی خود اشتغالی کبک

حداقل دارایی

دلار100,000

حداقل سرمایه

الزامی نیست

سابقه کار

در حرفه ی مورد نظر 2سال سابقه ی کار داشته باشد

EOI

خیر

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

خیر

بازدید اولیه

توصیه می شود

مصاحبه

الزامی

سپرده قابل برگشت

الزامی نیست

PR/Work permit

بعد از اخذ CSQگواهی PR

سایر الزامات

در صورت امکان ارائه ی ارزیابی اولیه از مدارک تحصیلی یا صدور مجوز از سوی سازمان مورد نظر

 

 برنامه ی استارت آپ ویزا:

برنامه

استارت آپ ویزا

حداقل دارایی

لازم نیست

حداقل سرمایه

200،000دلار اگر سرمایه گذاری از صندوق سرمایه گذاری کانادا یا سرمایه گذاری های تعیین شده اختصاص یافته باشد

یا

75000اگر سرمایه گذار فرانسوی کانادایی تعیین شده

سابقه کار

لازم نیست

EOI

خیر

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

لازم نیست

بازدید اولیه

لازم نیست

مصاحبه

بادر خواست IRCC

سپرده قابل برگشت

لازم نیست

PR/Work permit

فوریPR

سایر الزامات

حمایت از طرف یک سازمان رسمی با گواهی معتبر

 

برنامه ی خوداشتغالی فدرال:

برنامه

خوداشتغالی فدرال

حداقل دارایی

لازم نیست

حداقل سرمایه

لازم نیست

سابقه کار

حداقل 2سال سابقه از 5سال گذشته در بخش فرهنگی،هنری،ورزشی،کشاورزی

EOI

خیر

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

لازم نیست

بازدید اولیه

لازم نیست

مصاحبه

بادر خواست IRCC

سپرده قابل برگشت

لازم نیست

PR/Work permit

فوریPR

سایر الزامات

کار دریک سازمان رسمی با گواهی معتبر

تسلط بر زبان انگلیسی و فرانسوی

 

برنامه ی خوداشتغالی استان آلبرتا:

برنامه

خوداشتغالی آلبرتا

حداقل دارایی

500،000دلار

حداقل سرمایه

500،000دلاردر بخش کشاورزی

سابقه کار

سابقه ی کار در بخش کشاورزی

EOI

خیر

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

الزامی

بازدید اولیه

توصیه می شود

مصاحبه

الزامی

سپرده قابل برگشت

لازم نیست

PR/Work permit

پس از اخذ گواهی استانیPR

سایر الزامات

موسسه مالی کانادایی باید سرمایه گذاری کشاورزی آلبرتا را تضمین کند

 

برنامه ی کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا:

برنامه

کارآفرینی بریتیش کلمبیا

حداقل دارایی

600،000دلار

حداقل سرمایه

400،000دلار یا 200،000اگرمتقاضی عضو کلیدی سازمانی باشد

سابقه کار

3سال مالکیت تجاری و مدیریت ویا

4سال مدیریت ارشد و یا

1سال مدیریت تجاری و2سال مدیریت ارشد

EOI

بله .استان اطلاعات را در موردپذیرش های قبلی منتشر می کند

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

الزامی

بازدید اولیه

توصیه می شود

مصاحبه

BCPNPبا درخواست

سپرده قابل برگشت

لازم نیست

PR/Work permit

اجازه کار 2 ساله بعد ازپذیرفته شدنPR درصورت اجرای کسب و کار

سایر الزامات

ایجاد حداقل یک موقعیت شغلی برای یک فرد کانادایی یا مقیم کانادا

     

 

برنامه ی تجاری استان منیتوبا:

برنامه

برنامه ی تجاری استان منیتوبا

حداقل دارایی

350،000دلار

حداقل سرمایه

150،000دلار دارایی و حداقل خرید یک سوم سهام یک کسب و کار موجود در استان

یا

1000،000دلار سرمایه گذاری در یک کسب و کار موجود در استان

 

سابقه کار

سابقه ی مدیریت کسب و کار ویا مدیریت و یا کار  اجرایی 3سال در 5 سال گذشته، در یک کسب و کار موفق

EOI

بله .استان اطلاعات را در موردپذیرش های قبلی منتشر می کند

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

ارائه خلاصه ای ازاهداف کسب و کار مورد نیاز است

بازدید اولیه

توصیه می شود

مصاحبه

الزامی

سپرده قابل برگشت

100،000دلار

PR/Work permit

بعد از دریافت پذیرش استانی
PR

سایر الزامات

EOIارائه ی در خواست

اخذ امتیاز بالای 60در سیستم امتیازدهی

     

 

برنامه ی تجاری استان نیو برانزویک:NBPNP

برنامه

برنامه ی تجاری استان نیوبرانزویک

حداقل دارایی

300،000دلار

حداقل سرمایه

125،000دلاردارایی

 

سابقه کار

سابقه ی مدیریت 3سال در 5 سال گذشته

EOI

خیر(برنامه در حال تعلیق است)

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

الزامی(باید برای استان مفید باشد)

بازدید اولیه

الزامی

مصاحبه

الزامی

سپرده قابل برگشت

75،000دلار

PR/Work permit

بعد از دریافت پذیرش استانی
PR

سایر الزامات

اخذ امتیاز بالای 50در سیستم امتیازدهی

سن بین 22تا55سال

تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی

     

 

کارآفرینی استان نوا اسکوشیا:NSNP

برنامه

برنامه ی تجاری استان نوااسکوشیا

حداقل دارایی

600،000دلار

حداقل سرمایه

150،000دلار

 

سابقه کار

3سال سابقه ی مدیریت کسب و کار به همراه 33درصد سهام آن در 10سال گذشته

5سال سابقه ی مدیریت در 10سال گذشته

EOI

بله .استان اطلاعات را در موردپذیرش های قبلی منتشر می کند

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

الزامی

بازدید اولیه

ضروری فقط برای بخش تجاری

مصاحبه

الزامی

سپرده قابل برگشت

لازم نیست

PR/Work permit

حداقل یک سال لازم است که با مجوزکاری شخص کار کند.بستگی به صلاح دید استانی دارد 

سایر الزامات

کسب و کار باید شرایط را داشته باشد

EOIدرخواست اولیه

تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی در حد آیلتس 5و یا معادل فرانسه آن

     

استان نوا اسکوشیا: (NSNP) برنامه ی کارآفرینی دانشجویان بین المللی

برنامه

استان نوا اسکوشیا (NSNP) برنامه ی کارآفرینی دانشجویان بین المللی

حداقل دارایی

N/A

 

حداقل سرمایه

واجد شرایط مالکیت 100درصدی کسب و کار

 

سابقه کار

حداقل یک سال سابقه ی خود اشتغالی در استان

2سال تحصیل در دانشگاه یا کالج های استان

EOI

بله .استان اطلاعات را در موردپذیرش های قبلی منتشر می کند

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

لازم نیست

بازدید اولیه

ضروری فقط برای بخش تجاری

مصاحبه

الزامی

سپرده قابل برگشت

لازم نیست

PR/Work permit

بعد از پذیرش استانیPR

سایر الزامات

کسب و کار باید شرایط را داشته باشد

تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسوی در حد آیلتس 5و یا معادل فرانسه آن

     

 

مناطق شمال غربی: (NTNP) برنامه ی کارآفرینی

برنامه

مناطق شمال غربی (NTNP) برنامه ی کارآفرینی

حداقل دارایی

برای تجارت در یلونایف500،000دلار و خارج از یلونایف250،000دلار

 

حداقل سرمایه

300،000دلار وحداقل 33درصد سهام در یلونایف

150،000دلار و حداقل 33درصد سهام خارج از یلونایف

1000،000دلار سرمایه

 

سابقه کار

تجربه مرتبط با کسب و کار

EOI

خیر

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

الزامی

بازدید اولیه

الزامی

مصاحبه

الزامی

سپرده قابل برگشت

75،000دلار

PR/Work permit

بعد از پذیرش استانیPR2سال کار با مجوز کاری و

سایر الزامات

پروژه هایی دارای اولویت هستند که یا جدید باشند یا منافع قابل توجهی برای استان داشته باشند

     

 

برنامه نامزدی استان انتاریو از طریق تاسیس شرکت: (OINP)

برنامه

برنامه ی تاسیس شرکت در انتاریو

حداقل دارایی

لازم نیست

 

حداقل سرمایه

5000،000برای شرکتی که مالک زمین است

یا

10،000،000برای شرکتی که در محل اجاره ای است

 

سابقه کار

شرکت بین المللی باید حداقل 36 ماه قبل از درخواست تاسیس شده باشد

EOI

خیر

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

الزامی

بازدید اولیه

بهتر است

مصاحبه

الزامی

سپرده قابل برگشت

لازم نیست

PR/Work permit

PRابتدا مجوز کاری و سپس

سایر الزامات

ایجاد حداقل 5موقعیت شغلی جدید برای افراد کانادایی یا مقیم

     

 

برنامه ی کارآفرینی استان انتاریو: (OINP)

 

برنامه

برنامه ی کارآفرینی در انتاریو

حداقل دارایی

برای تورنتو1500،000دلار

برای خارج از تورنتو 800،000دلار

برای مشاغل مخابراتی و نظیر آن بدون در نظر گرفتن منطقه 800،000دلار

 

حداقل سرمایه

برای تورنتو1000،000دلار و مالکیت 33درصد سهام

برای خارج از تورنتو 500،000دلار و مالکیت 33درصد سهام

برای مشاغل مخابراتی 500،000دلار و مالکیت 33درصد سهام

سابقه کار

36ماه سابقه ی کار تمام وقت در60ماه گذشته که کار مدیریتی یا مالکیتی باشد

EOI

بله

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

الزامی

بازدید اولیه

الزامی برای بخش تجاری

مصاحبه

الزامی در صورت درخواست از طرفOINP

سپرده قابل برگشت

لازم نیست

PR/Work permit

PRابتدا مجوز کاری موقت و سپس

سایر الزامات

امضا ی قرار داد همکاری با استان

تسلط بر زبان انگلیسی یا فرانسه در حد آیلتس 5 و معادل آن

ایجاد موقعیت شغلی برای 2 نفر کانادایی و یا مقیم کانادا

     

 

برنامه ی مالکیت 100درصدی جزیره ی پرینس ادوارد:PEI-PNP

برنامه

برنامه ی مالکیت 100درصدی در جزیره ی پرینس ادوارد

حداقل دارایی

600،000دلار

 

حداقل سرمایه

150،000دلار

سابقه کار

سابقه مدیریت

EOI

بله

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

الزامی باید توسط دولت منطقه ای تایید شود

بازدید اولیه

الزامی

مصاحبه

الزامی

سپرده قابل برگشت

لازم نیست

PR/Work permit

PRپس از اخذ پذیرش استانی

سایر الزامات

ارائه ی قرارداد خرید و فروش

آیلتس 4در دو سال گذشته

سن بین 21تا59 سال

امتیاز بالای 50در سیستم امتیازدهی

     


برنامه ی مالکیت  شراکتی جزیره ی پرینس ادوارد:PEI-PNP


برنامه

برنامه ی مالکیت 100درصدی در جزیره ی پرینس ادوارد

حداقل دارایی

600،000دلار

 

حداقل سرمایه

150،000دلار و مالکیت 33درصد سهام

یا 1000،000دلار سرمایه

سابقه کار

سابقه مدیریت

EOI

بله

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

الزامی باید توسط دولت منطقه ای تایید شود

بازدید اولیه

الزامی

مصاحبه

الزامی

سپرده قابل برگشت

200،000دلار

PR/Work permit

PRپس از اخذ پذیرش استانی

سایر الزامات

ارائه ی درخواست اولیه

آیلتس 4در دو سال گذشته

امتیاز بالای 50در سیستم امتیازدهی

     

برنامه ی کار آفرینی ساسکاچوان :SINP

برنامه

برنامه ی کار آفرینی ساسکا چوان

حداقل دارایی

500،000دلار

 

حداقل سرمایه

300،000دلار و مالکیت 33.3 درصدی در رجینا و ساسکاچوان

200،000دلار و مالکیت 33.3درصدی در حومه ی ساسکاچوان

یا1000،000سرمایه

سابقه کار

3سال سابقه ی کارآفرینی و یا مدیریت در 10سال گذشته

EOI

بله

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

الزامی

بازدید اولیه

الزامی برای بخش تجاری، سرمایه گذاری مشترک و فرصت های کسب و کار منطقه ای

مصاحبه

الزامی است ممکن است آنلاین باشد

سپرده قابل برگشت

لازم نیست

PR/Work permit

PR2سال مجوز کار موقت و بعد

سایر الزامات

امضای قرارداد

برای مشاغل جدید ایجاد 2موقعیت شغلی در ساسکاچوان

     


برنامه ی خود اشتغالی بخش کشاورزی ساسکاچوان :SINP


برنامه

برنامه ی خود اشتغالی  بخش کشاورزی ساسکا چوان

حداقل دارایی

500،000دلار

 

حداقل سرمایه

150،000دلار

سابقه کار

تجربه مدیریت کشاورزی،با استفاده از شیوه هایی مشابه آنچه که در بخش کشاورزی مستقر در ساسکاچوان استفاده می شود

EOI

لازم نیست

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

 (FEP)

 

برنامه برای تاسیس مزرعه

بازدید اولیه

الزامی

مصاحبه

شاید

سپرده قابل برگشت

75،000

PR/Work permit

بعد از اخذ تایید استانیPR

سایر الزامات

طرح تاسیس مزرعه

امضای قرارداد

     

 

برنامه ی تجاری استان یوکان :YBNP

برنامه

برنامه ی تجاری استان یوکان

حداقل دارایی

500،000دلار که 300،000دلار آن نقد باشد

 

حداقل سرمایه

300،000دلار ومالکیت حداقل یک سوم با شریک کانادایی یا مقیم کانادا

سابقه کار

3سال سابقه ی کار آفرینی و داشتن 5سال سابقه کار مرتبط

EOI

الزامی ولی سیستم امتیاز دهی ندارد

نقش مدیریتی

الزامی

طرح کسب و کار

الزامی

 

بازدید اولیه

الزامی و بازدید های قبلی امتیاز در بردارد

مصاحبه

الزامی

سپرده قابل برگشت

لازم نیست

PR/Work permit

PRدو سال بعد از مجوز کاری در استان

سایر الزامات

کسب و کار باید در منطقه توجیه اقتصادی و استراتژی داشته باشد

امتیاز بالای 65