بریتیش کلمبیا


مراحل پذیرش برنامه: 

 برنامه ی استانی بریتیش کلمبیا BC

برنامه ی حمایت از بخش فناور BC PNP Tech Pilot

 

بخش فناوری، یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی در استان  بریتیش کلمبیا است . و اشتغال در این بخش بالاترین نرخ را دارد.


اولویتهای وزارت کار این استان عبارتند از:

تاسیس شرکت جدید برای فناوریهای جدید و در حال ظهور

افزایش رشد داخلی شرکت های فن آوری

حذف موانع برای جذب  نیروی کار ماهر

دولت استانی بریتیش کلمبیا ،برای  حمایت از این اولویت هاو پایداری و رشد بیشتر این بخش ، یک برنامه برای ی رشته های فنی فعال نموده، تا اطمینان حاصل شود که بخش فناوری می تواند ،نیروی  مورد نیاز خود را جذب و حفظ نماید.

 

 

چگونه کارفرمایان را پشتیبانی می کند؟ PNP BC

 

از کارفرمایان برای جذب و حفظ استعداد مورد نیاز، با انتخاب یکی از مسیرهای مهاجرتی سریع پشتیبانی می کند: BC PNP

نیروی کار: افراد آموزش دیده بین المللی هستند که مهارت ها، سوابق و مدارک مورد نیاز کارفرمایان بریتیش کلمبیا را داشته باشند.

دانشجویان بین المللی: دانشجویانی که تحصیلات خود را در استان بریتیش کلمبیا یا کانادا گذرانده باشند و مهارتهای مورد نیاز بخش فناوری استان را داشته باشند.

متقاضیان باید پیشنهاد شغلی تمام وقت بدون تاریخ معین،از طرف یک کارفرمای واجد صلاحیت در استان بریتیش کلمبیا ،داشته باشند.

 

این استان برنامه های مختلف کاری و سوابق و تحصیلی دارد.برای کسب اطلاع لطفا فرم ارزیابی تکمیل فرمایید. 

 

برنامه ی فناوری استان بریتیش کلمبیا چگونه عمل می کند:

BC PNP نیروی کار واجد شرایط و دانشجویان بین المللی ، برای پاسخگویی به نیازهای  کارفرمایان از طریقه مسیر مهاجرت دائم و راهکارهای سریع،جذب این استان می شوند.

 

 

:BC PNP Tech Pilotویژگی های برنامه

- خدمات مهاجرتی  اختصاصی: پشتیبانی از کارفرمایان بخش فناوری برای  حمایت از مهاجرت به استان ، پردازش اطلاعات سریع و مرتبط در مورد پروسه برنامه

- دعوت نامه هفتگی برای ثبت نام کنندگان بخش فناوری برای اعمال: افراد واجد شرایط در 32 شغل مرتبط با بخش فناوری به صورت هفتگی دعوت می شوند.

- پردازش اولویت: تیم متخصص پردازش بخش تکنولوژی برای سرعت بخشیدن اولویتها را اعلام می نمایند.

- حمایت از کارفرمایان با پخش سخنرانی های مناسب، اطلاع رسانی از طریق سایت و ..

 

 

:Pilot BC PNPدیگر فواید برنامه ی مهاجرتی

–پشتییبانی برای دریافت مجوز کار:یک گواهی برای متقاضیان صادر می شود تا بتوانند به راحتی پیشنهاد شغلی از سوی کارفرما در استان دریافت نمایند.

 نیاز نیست.در مورد افرادی که شامل این برنامه باشد نیازی به گواهی تاثیر بر روی بازار کار کانادا نیست.LMIA-