اطلاعیه دریچه مهاجرت

مهاجرت
بازدید: 1096

مانیتوبا 272 نفر نیروی کار ماهر را برای مهاجرت دعوت نمود

 
272 نفر نیروی کار ماهر از طریق برنامه نامزدی استان مانیتوبا MPNPدر گزینش 23 نوامبر ، دعوت شدند.

در این گزینش افراد از طریق مسیرنیروی کار ماهر در مانیتوبا و مسیرخارج از کشور دعوت شدند.

در این گزینش مجموع 250 متقاضی نیروی کار ماهر در مانیتوبا دعوتنامه اعطا شدو کمترین امتیاز 567 بود، 22 نفر نیز از طریق مسیر Skilled Worker Overseas دعوت شدند.
 

زیرمجموعه

حداقل امتیاز

تعداد عوتنامه

Skilled Workers in Manitoba

567

250

Skilled Workers Overseas

664

22

 

بازدید: 1406تاریخ انتشار : 1396/09/10