دریچۀ مهاجرت این افتخار را دارد که نمایندگی ثبت نام آزمون کِیل CAEL را جهت ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزشی معتبر کانادا کسب نموده است.

 

آزمون زبان کِیل مورد تایید تقریبا اکثریت مراکز آموزشی در کانادا می باشد.

 

کسب این نمایندگی باعث افتخار ما می باشد.

 

به زودی جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر خواهد شد.