دریچۀ مهاجرت این افتخار را دارد که نمایندگی ثبت نام آزمون مهاجرتی و شهروندی معتبر کانادا به نام سلپیپ را کسب نموده است.

 

این آزمون یکی از تنها دو آزمون زبان انگلیسی (آیلتس و سلپیپ) مورد تایید اداره مهاجرت و  شهروندی کانادا برای امور مهاجرتی و شهروندی کانادا می باشد. بنابراین کسب این نمایندگی باعث افتخار ما می باشد.

 

به زودی جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر خواهد شد.