تیم دریچه مهاجرت


اعضای حقوقی تیم دریچه مهاجرت :
 

سهبل ملااحمدی

مشاور رسمی مهاجرت به کانادا

عضو انجمن ICCRC

عضو انجمن CAPIC

کمیسر سوگند در استان کبک و خارج از کبک

سایر همکاران دریچه مهاجرت :  میثاق احمدی - مدیر بخش اعزام دانشجو